Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Karta VIP

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SIBUK VIP

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego SIBUK VIP, zwanego dalej Programem.
1.2 Organizatorem Programu jest firma P.H. SIBUK sp.j. Gerard Kubis Krzysztof Kubis z siedzibą przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 11A w Pucku 84 – 100, NIP: 587-020-01-16, zwana dalej Organizatorem.
1.3 Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.
1.4 Program skierowany jest do Uczestników dokonujących zakupów towarów w salonach firmowych Sibuk w Pucku, których adresy zostały wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.5 Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu świadczeń wskazanych w niniejszym regulaminie. Uczestnictwo w Programie jest nieobowiązkowe oraz nieodpłatne.
1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.sibuk.pl, a nowych Uczestników przystępujących do Programu od momentu podpisania Formularza Zgłoszeniowego.
1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie trwania Programu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on udostępniony na stronie internetowej www.sibuk.pl oraz w salonach firmowych Sibuk. Użycie karty SIBUK VIP po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.
2. Przystąpienie do Programu
2.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny w salonach firmowych SIBUK.
2.2 Formularz Zgłoszeniowy o którym mowa w ust. 2.1 powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi salonu firmowego SIBUK. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem potwierdzoną własnoręcznym podpisem składającego Formularz.
2.3 Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.4 Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o każdorazowych zmianach danych podanych przez siebie w Formularzu Zgłoszeniowym.
2.5 Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu poprzez złożenie podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.
3. Program lojalnościowy SIBUK VIP

3.1 Uczestnictwo w Programie upoważnia do wzięcia udziału w akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora.
3.2 Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora. Informacje o promocjach mogą być przesyłane na adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu znajdujące się w bazie danych prowadzonej przez P.H. SIBUK, który został podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
3.3 Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla członków programu SIBUK VIP.
3.5 Każdy uczestnik posiadający kartę SIBUK VIP uprawiony jest do otrzymania określonego rabatu przypisanego do odpowiedniego asortymentu i wynosi:
– 4% rabatu na akcesoria do produktów: AGD, RTV, IT, MEBLI, ROWERÓW, SKUTERÓW, MOTOCYKLI, OŚWIETLENIA
– 3% rabatu na zakup MEBLI i ROWERÓW
– 2% rabatu na zakup produktów: AGD, RTV, IT, OŚWIETLENIA, DYWANÓW,
– 20% rabatu na zakup usługi: MONTAŻ MEBLI, ZŁOŻENIE MEBLI, WNIESIENIE,
– 50% rabatu w przypadku Transportu mebli zakupionych w promocji
– Transport Gratis w przypadku zakupu produktów w standardowych cenach
Aby skorzystać z Rabatu, przy transakcji należy poinformować o tym sprzedawcę, okazać sprzedawcy i przekazać do wczytania kartę SIBUK VIP przed dokonaniem zakupu. Po dokonaniu zakupu, korekta poprzez uwzględnienie Rabatu w już dokonanej transakcji nie jest możliwa.
3.6 Organizator ma prawo do zmiany wartości Rabatu (włącznie z wycofaniem Rabatu) lub nadania innych uprawnień z tytułu uczestnictwa w Programie w każdym czasie, z zastrzeżeniem przekazania tej informacji na łamach Regulaminu na stronie www.sibuk.pl.
3.8 Warunkiem wykorzystania Rabatu jest działające łącze internetowe w salonie firmowym Sibuk pozwalające na weryfikację karty Klubu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieskorzystania przez Uczestnika z Rabatu w sytuacji, w której warunki techniczne istniejące w salonie firmowym Sibuk w momencie dokonywania transakcji, z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie pozwalają na weryfikację karty SIBUK VIP.
3.9 W przypadku zwrotów towarów zakupionych przy użyciu Rabatu, klientowi zwracana jest suma jaką faktycznie zapłacił przy kasie.
3.10 Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta z Rabatu, może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika. Sprzedawca może odmówić honorowania karty SIBUK VIP w przypadku odmowy potwierdzenia tożsamości przez osobę dokonującą zakupów lub w przypadku, gdy w wyniku takiego potwierdzenia okaże się, że osoba ta nie jest Uczestnikiem do którego należy karta SIBUK VIP.
3.28 Jeżeli rabat wartościowy został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z konta Uczestnika.
4. Karta lojalnościowa SIBUK VIP
4.1 Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto, do którego przypisana jest tylko jedna karta SIBUK VIP.
4.2 Karta nie jest karta płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora.
4.3 Karta ma charakter osobisty i nie może być sprzedawana, odstępowana bądź użyczana innym osobom.
4.4 Do karty przypisane są przywileje wynikające z Programu.
4.5 Łączenie kont rożnych Uczestników i przenoszenie przywilejów na inna Kartę nie jest możliwe.
4.6 Karta wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie.
4.7 Organizator zastrzega sobie możliwość wydania karty SIBUK VIP z zastrzeżeniem, że Uczestnik posiadający taką kartę podlega pod zasady określone w Regulaminie.
4.8 Sprzedawca może odmówić honorowania karty SIBUK VIP, jeśli karta jest zniszczona lub uszkodzona w stopniu uniemożliwiający odczyt danych na niej zawartych.
4.9 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w jednym ze sklepów firmowych Sibuk lub mailowo na adres: biuro@sibuk.pl o każdorazowej utracie, zniszczeniu lub kradzieży karty SIBUK VIP.
4.10 Organizator nie odpowiada za szkody poniesione w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, utrata lub uszkodzeniem Karty.
4.11 W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty SIBUK VIP, wydanie duplikatu karty może mieć miejsce wyłącznie po złożeniu stosownego wniosku o wydanie duplikatu przez Uczestnika Programu w salonie firmowym Sibuk.
4.12 Organizator może dezaktywować kartę w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik korzysta z niej w sposób niezgodny z Regulaminem.
5. Reklamacje
5.1 Wszelkie reklamacje związane z Programem SIBUK VIP należy zgłaszać na adres email: biuro@sibuk.pl.
5.2 Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony według uznania Organizatora.
5.3 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika mailem zwrotnym.
6. Rezygnacja i wyłączenie Uczestnika z Programu SIBUK VIP
6.1 Uczestnik może zostać wyłączony przez Organizatora z Programu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy:
6.1.1 Uczestnik nie przestrzega Regulaminu,
6.1.2 Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,
6.1.3 Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6.2 Uczestnik może zrezygnować z korzystania z Programu w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. Rezygnacja z uczestnictwa jest równoznaczna z usunięciem danych z bazy i zamknięciem konta.
6.3 Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest jednoznaczna z zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
6.4 Informacja o wykluczeniu/potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
6.5 Jeśli dane kontaktowe Uczestnika są niezgodne z prawdą, przez co Organizator nie może nawiązać z nim kontaktu w formie wskazanej w Formularzu Zgłoszeniowym, konto Uczestnika może zostać zablokowane do czasu podania aktualnych danych na Formularzu Rejestracyjnym.
7. Zakończenie Programu
7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu SIBUK VIP w każdym momencie jego trwania.
7.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu SIBUK VIP Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.sibuk.pl oraz w salonach firmowych Sibuk.
7.3 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu SIBUK VIP przez Organizatora nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.
7.5 W przypadku wznowienia Programu SIBUK VIP po jego zawieszeniu, każdy Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z Programu.
8. Dane osobowe
8.1 Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8.2 W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem SIBUK VIP, przez umieszczenie na nim swojego podpisu.
8.3 Uczestnik Programu SIBUK VIP ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Kontakt w tym zakresie z Organizatorem może się odbywać za pomocą adresu e-mail: biuro@sibuk.pl
8.4. Administrator nie przekazuje danych żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, a jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
8.5. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, zgodnie z Art. 31 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator danych powierza dane do przetwarzania podmiotom współpracującym jedynie w zakresie realizacji zamówień oraz Programu SIBUK VIP.
8.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez podania danych oznaczonych, jako obowiązkowe nie jest możliwe przystąpienie do programu. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie wycofana, co równa się z rezygnacją z uczestnictwa w Programie SIBUK VIP.
9. Postanowienia końcowe
9.1 Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w salonach firmowych Sibuk oraz na stronie internetowej www.sibuk.pl.
9.2 Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.
9.3 Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu.
10. Zmiana regulaminu, postanowienia końcowe
10.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2019r.