Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS” i jest

zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest firma P.H. SIBUK SP.J. Gerard Kubis i Krzysztof Kubis z siedzibą w Pucku

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, a informacje o nim zostaną

umieszczone na stronach: https://www.facebook.com/phsibuk

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy P.H. Sibuk Sp. J. (https://www.facebook.com/phsibuk) na Facebooku.

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą

swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę,

która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy P.H. SIBUK sp.j. (https://www.facebook.com/phsibuk/) i tym samym zyskała status Fana;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi opublikować w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie „ W jakim mieście znajduje się salon Moto-Rowerowy SIBUK?”

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest:

a)Licznik Rowerowy Arkus/Romet BKV9000 CZARNY

2. Nagrodę w konkursie otrzyma osoba wybrana przez jury w

” składzie 3 osób
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję”

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wpis na Facebooku firmy

P.H. SIBUK Sp.J. (https://www.facebook.com/phsibuk/) w

ciągu 5 dni od zakończenia konkursu .

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć poprzez portal społecznościowy FACEBOOK w wiadomosci prywatnej w terminie 7

(siedmiu) dni od dnia publikacji powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do

nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy P.H. SIBUK Sp.j.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu oraz do zadawania pytań odnośnie swoich danych przekazanych firmie P.H. SIBUK Sp.J.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez P.H. SIBUK.sp.j.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.