Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Ważna informacja dla klientów SIBUK – RODO od 25.05.2018r.

CO TO JEST RODO?

RODO – jest to skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku. RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

CO ZNAJDUJE SIĘ W TYM KOMUNIKACIE? W tym komunikacie przedstawiamy Ci komplet informacji dotyczących tego kto, w jaki sposób, w jakim celu i zakresie przetwarza Twoje dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Handlowe Sibuk sp. j. Gerard Kubis Krzysztof Kubis z siedzibą w Pucku 84 – 100 przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 11a, zwana dalej Sibuk.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania karty SIBUK VIP w sklepie Sibuk lub wyraziłeś dobrowolnie zgodę na obecność Twoich danych w bazie klientów Sibuk i otrzymywanie naszego newslettera (w postaci SMS lub e-mail) podczas odbioru towaru dostarczanego do Ciebie przez Kierowcę Sibuk.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SIBUK
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas ich dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sibuk, którym jest:
• Przechowywanie danych w celach gwarancyjnych towaru (rozpatrywanie i rozwiązywanie zgłoszeń reklamacyjnych),
• Uczestnictwo w programie lojalnościowym, jeśli przystąpiłeś do programu SIBUK VIP
• Przesyłanie informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości e-mail lub komunikatów SMS, na wskazane adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych, jeśli zapisałeś się do naszego newslettera, bądź przystąpiłeś do programu lojalnościowego SIBUK VIP,
• Realizacja obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy,
• Realizacja innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeśli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym,
• Prowadzenie analiz statystycznych.

UPRAWNIENIA WOBEC SIBUK WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Umożliwiamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać gdy:
• W odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• W odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sibuk; cofniesz Twoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
• W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
• W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

UDOSTĘPNIENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Sibuk może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE? W niektórych przypadkach podanie danych osobowych w określonym przez nas zakresie będzie przez nas wymagane. Dotyczy to przede wszystkim realizacji umów lub działań podejmowanych przez nas przed zawarciem umowy oraz innych działań wymagających od nas przetwarzania Twoich danych
osobowych w celu zrealizowania Twojego prawa lub żądania. W pozostałych przypadkach, zwłaszcza dotyczących prowadzonych przez nas różnego rodzaju działań marketingowych podanie danych osobowych lub przetwarzanie w tym celu podanych danych osobowych jest dobrowolne.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? W zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały do nas dostarczone, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis.

CO POWINIENEM ZROBIĆ PO PRZECZYTANIU TEGO KOMUNIKATU?
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali w dalszym ciągu Twoje dane osobowe w określonym celu, czyli np. nie chcesz otrzymywać od nas: komunikatów e-mail, komunikatów sms lub masz inne pytanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych – skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@sibuk.pl lub pod adresem pocztowym: 84-100 Puck, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 11a.